PROCEDIMENT MONITORI

El procediment monitori potser és avui la via de reclamació de quantitat en via civil més ràpida i àgil. Com explicarem, s'inicia mitjançant escrit al jutjat, i serveix per a la reclamació d'un deute líquid, determinat, vençut i exigible. Als seus inicis, igual que judici verbal en reclamació de menys de 2.000€, tampoc necessita Advocat de Procurador. Diem “en els seus inicis” perquè només podrem prescindir dels professionals esmentats per a la presentació de l'escrit de petició inicial. Per contestar la demanda de ... Llegir més

RECLAMACIÓ DE MENYS DE 2.000€

Amb independència que l’assessorament jurídic proporcionat per un professional pot suposar una gran diferència en el resultat d’un plet, hem de saber que no serà necessària la intervenció d’Advocat ni de Procurador en la reclamació de menys de 2.000€ mitjançant judici verbal. Tampoc no ho serà en la petició inicial de procediment monitori, però avui ens centrarem en el judici verbal. Els articles 23 i 31 de la Llei d'Enjudiciament Civil exceptuen la necessària intervenció de tots dos professionals en cas de reclamar ... Llegir més

DIVISIÓ DE COSA COMUNA

És molt comú que alguns béns immobles siguin copropietat de diverses persones. No només de parelles i/o matrimonis, sinó que de vegades per herència acabin sent diversos els propietaris. Però què passa si ja no vull continuar sent copropietari? En aquest cas he d'instar allò que es coneix com a acció de divisió de cosa comuna. Diu l'article 552-10.1 del Codi civil de Catalunya que “qualsevol cotitular pot exigir, en qualsevol moment i sense expressar-ne els motius, la divisió de l'objecte de ... Llegir més

PARELLA ESTABLE I ELS PERMISOS RETRIBUÏTS

Sap que com parella estable té dret a determinats permisos retribuïts? Avui parlarem de la parella estable i els permisos retribuïts. Que la societat està canviant és un fet. Fa uns anys pràcticament totes les parelles acabaven contraient matrimoni, ja fos religiós o civil. No obstant això, avui dia, ja sigui per no creure en el matrimoni, "perquè no els ve de gust" casar-se o per motius econòmics, la gran majoria de les parelles decideixen iniciar una convivència sense més. I passats dos anys ... Llegir més