CANVI DE DOMICILI

Les persones tenim la llibertat de moure'ns per tot el territori i, per això, la llibertat per fer un canvi de domicili. No obstant això, quan hi ha fills menors d'edat el canvi de domicili pot quedar limitat. La limitació a què ens referim té a veure amb l'afectació que pugui provocar el canvi de domicili al règim de guarda compartida. Fins i tot amb el règim d'estades a favor del progenitor no custodi. I és que la distància pot dificultar o fins ... Llegir més

CASA NIU

Texte de LEFEBVRE sobre casa niu, traducció d'AFG Abogada. Hi ha una modalitat de custòdia compartida en què s'atribueix l'ús de l'habitatge familiar als fills menors, i són els pares els que "entren i surten" del domicili familiar, anomenada casa-niu. Prescindeix de designar un progenitor com el més necessitat d'estada a efectes de determinar a quin d'ells li hauria de correspondre l'ús de l'habitatge familiar, així com de fixar-hi una limitació temporal (AP Gipuzkoa de 29 de maig de 2017, d'AP Màlaga ... Llegir més

GUARDA I CUSTÒDIA D’UN FILL NO BIOLÒGIC

La recent Sentència núm. 440/2023 dictada per l'Audiència Provincial de Múrcia confirma que ser pare o mare biològic no influeix en l'atribució de la guarda i custòdia d'un fill no biològic. En aquest cas en concret la mare biològica sol·licitava l'atribució a favor seu de la guarda i custòdia al·legant, entre altres motius, ser precisament la mare biològica. Però, tal com ha manifestat el Tribunal: El fet que sigui la mare biològica resulta en aquest procediment irrellevant. No es qüestiona que ambdues mares ho siguin ... Llegir més

ALIMENTS I ESTUDIS A L’ESTRANGER

Si els fills marxen del domicili familiar per moitus d'estudis, el progenitor obligat al pagament d'una pensió d'aliments continua obligat a pagar-la ? Quina relació hi ha entre aliments i estudis a l'estranger? Doncs certament dependrà de cada cas. La Sentència núm. 6/2022 de la Sala Civil del Tribunal Suprem, de 3 de gener de 2022, resol aquesta qüestió. Així, va acordar la suspensió de l'obligació de prestar aliments els mesos en què el fill estigui fora d'Espanya estudiant, mantenint-se la pensió durant ... Llegir més