DIVISIÓ DE COSA COMUNA

Home » BLOG » Civil » DIVISIÓ DE COSA COMUNA

És molt comú que alguns béns immobles siguin copropietat de diverses persones. No només de parelles i/o matrimonis, sinó que de vegades per herència acabin sent diversos els propietaris. Però què passa si ja no vull continuar sent copropietari? En aquest cas he d’instar allò que es coneix com a acció de divisió de cosa comuna.

Diu l’article 552-10.1 del Codi civil de Catalunya que “qualsevol cotitular pot exigir, en qualsevol moment i sense expressar-ne els motius, la divisió de l’objecte de la comunitat”.

Excepcional l’apartat 4 les naus o el local destinats a places d’aparcament o trasters en què cada cotitular té l’ús d’una o més places. Perquè la divisió tingui efectes hauria d’acordar-se prèviament una modificació del seu ús sempre que sigui possible.

De la mateixa manera, l’article 400.I del Codi civil que estableix que “cap copropietari estarà obligat a romandre a la comunitat. Cadascú podrà demanar en qualsevol temps que es divideixi la cosa comuna”.

Ara ja tenim clar que ningú no ens pot obligar a continuar sent copropietari d’un immoble. Si algun dels copropietaris no accedís a la nostra petició, hem de saber que la via judicial per això és l’acció de divisió de cosa comuna.

A grans trets, a la demanda el que sol·licitarem és la divisió de cosa comuna i, si tenim interès que ens sigui adjudicada la propietat, ho haurem de manifestar.

A més, haurem de quantificar per quina quantitat estem interessats a adquirir la propietat i aportar una taxació per justificar la xifra. Ja que d’aquesta manera, si la Sentència em fos favorable i establirà no només la divisió de cosa comuna sinó l’adjudicació a favor meu, podria inscriure directament la Sentència al Registre de la Propietat.

Això no obstant, si no tinc intenció d’adjudicar-me l’immoble i cap dels altres copropietaris tampoc no tingués interès, la Sentència únicament declararà la divisió de cosa comuna. S’ha de materialitzar aquesta en via d’execució de Sentència.

Presentada la demanda es traslladarà a la resta de copropietaris per 20 dies per contestar per escrit. Rebudes les contestacions s’assenyalarà data per al judici, i es dictarà sentència. Tot i que no és procediment senzill, l’important és recordar que ningú no ens pot obligar a continuar sent copropietari d’un immoble. Si tens més dubtes, no dubtis a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari