PRESERVAR AL MENOR

En un dia com avui, Sant Valentí, parlarem d'un dels actes d'amor dels progenitors més grans envers els seus fills en una ruptura: preservar el menor. Però, què suposa preservar el menor en una ruptura? Preservar el menor implica mantenir-lo allunyat de la conflictiva matrimonial. A ningú no se'ns escapa que no totes les ruptures són pacífiques, ni que en totes les ocasions és fàcil arribar a acords. I encara que finalment ho aconseguim, el camí fins a arribar a aquest acord és ... Llegir més

L’INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR

Una de les frases més pronunciades en dret de família és “l'interès superior del menor”. Però sabem què és “l'interès superior del menor”? La veritat és que no hi ha una definició com a tal. Tal com ho veig l'interès superior del menor implica que, absolutament tot allò que es reguli en un procediment de separació, divorci, nul·litat o ruptura de parella estable, ha d'anteposar l'interès dels fills menors a l'interès dels progenitors. Pensem en allò essencial, la pàtria potestat. L'exercici de la ... Llegir més

GUARDA I CONDEMNA PER VIOLÈNCIA

Els termes guarda i condemna per violència de gènere o familiar estan estretament lligats. L'article 92.7 del Codi civil estableix que: “No procedirà la guarda conjunta quan qualsevol dels progenitors estigui sotmès a un procés penal iniciat per intentar atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills que convisquin amb tots dos. Tampoc no és procedent quan el jutge adverteixi, de les al·legacions de les parts i ... Llegir més

INTERVENCIÓ DE L’EATAF

Per a molts és coneguda la intervenció de l'EATAF en els procediments de família, però, en què consisteix exactament? En el procés avaluatiu de l'EATAF podem diferenciar quatre fases que serien imprescindibles: 1. Estudi de les actuacions judicials. En aquesta primera fase els tècnics hauran d'avaluar el context en què sol·licita la prova, elaborar les primeres hipòtesis sobre què pot estar passant i valorar el moment processal en què ens trobem (mesures prèvies, procediment principal, etc.) 2. Observació. En una segona fase es recolliran ... Llegir més

AUDIÈNCIA DE NENS, NENES I ADOLESCENTS

L'audiència de nens, nenes i adolescents (NNA) és un dret dels menors de participar en el procés. I això és així perquè els NNA no són éssers passius. És important recordar que en els processos de separació i divorci es resoldrà sobre el seu futur, per la qual cosa no se'ls pot privar d'intervenir-hi llevat que siguin incapaços. Dit això, tots els nens tenen dret a ser escoltats. Una qüestió diferent serà si l'audiència la farà el jutge o l'equip psicosocial. Podríem dir que ... Llegir més

CANVI DE COL·LEGI

Seguint amb el fil del canvi de domicili, avui parlarem del canvi de col·legi dels nens. Canvi que requereix sempre consentiment dels dos progenitors o autorització judicial. Com dèiem al bloc referent a la potestat parental, aquesta és el poder de decisió que tenen els pares sobre els fills, que s'ha d'exercir sempre en benefici dels mateixos. I formen part de la potestat parental, entre d'altres, tant l'elecció del centre educatiu com el canvi de col·legi. Ni tan sols en casos de guarda ... Llegir més

CANVI DE DOMICILI

Les persones tenim la llibertat de moure'ns per tot el territori i, per això, la llibertat per fer un canvi de domicili. No obstant això, quan hi ha fills menors d'edat el canvi de domicili pot quedar limitat. La limitació a què ens referim té a veure amb l'afectació que pugui provocar el canvi de domicili al règim de guarda compartida. Fins i tot amb el règim d'estades a favor del progenitor no custodi. I és que la distància pot dificultar o fins ... Llegir més

CASA NIU

Texte de LEFEBVRE sobre casa niu, traducció d'AFG Abogada. Hi ha una modalitat de custòdia compartida en què s'atribueix l'ús de l'habitatge familiar als fills menors, i són els pares els que "entren i surten" del domicili familiar, anomenada casa-niu. Prescindeix de designar un progenitor com el més necessitat d'estada a efectes de determinar a quin d'ells li hauria de correspondre l'ús de l'habitatge familiar, així com de fixar-hi una limitació temporal (AP Gipuzkoa de 29 de maig de 2017, d'AP Màlaga ... Llegir més

GUARDA I CUSTÒDIA D’UN FILL NO BIOLÒGIC

La recent Sentència núm. 440/2023 dictada per l'Audiència Provincial de Múrcia confirma que ser pare o mare biològic no influeix en l'atribució de la guarda i custòdia d'un fill no biològic. En aquest cas en concret la mare biològica sol·licitava l'atribució a favor seu de la guarda i custòdia al·legant, entre altres motius, ser precisament la mare biològica. Però, tal com ha manifestat el Tribunal: El fet que sigui la mare biològica resulta en aquest procediment irrellevant. No es qüestiona que ambdues mares ho siguin ... Llegir més

ALIMENTS I ESTUDIS A L’ESTRANGER

Si els fills marxen del domicili familiar per moitus d'estudis, el progenitor obligat al pagament d'una pensió d'aliments continua obligat a pagar-la ? Quina relació hi ha entre aliments i estudis a l'estranger? Doncs certament dependrà de cada cas. La Sentència núm. 6/2022 de la Sala Civil del Tribunal Suprem, de 3 de gener de 2022, resol aquesta qüestió. Així, va acordar la suspensió de l'obligació de prestar aliments els mesos en què el fill estigui fora d'Espanya estudiant, mantenint-se la pensió durant ... Llegir més
Pàgina següent »