PENSIÓ D’ALIMENTS I PROGENITOR DESAPAREGUT

Lamentablement ens trobem cada cop més assumptes en Dret de Família on hem de conjugar els termes "pensió d'aliments" i "progenitor desaparegut" o il·localitzable. Avui explicarem com ha resolt el Tribunal Suprem el càlcul de la pensió d'aliments quan no es poden acreditar els ingressos de l'alimentant per trobar-se en parador desconegut. El TS ha declarat, a Sentència de 21/07/2023, que la impossibilitat de localitzar el progenitor no suposa l'exoneració de la seva obligació de prestar aliments. Igual que ha declarat que als ... Llegir més

MODIFICACIÓ DELS ALIMENTS

En les darreres setmanes estem parlant de la modificació de mesures i avui donarem alguna pinzellada sobre la modificació dels aliments. Com ja hem explicat alguna vegada, la pensió d'aliments és aquella necessària per al manteniment ordinari dels fills. Aquesta es calcula atenent les despeses ordinàries dels fills (aliments, higiene, educació, vestimenta, calçat, etc.). Però també s'han de tenir en compte els ingressos dels dos progenitors, ja que tots dos han de contribuir a la manutenció dels fills en proporció als seus ingressos. Dit ... Llegir més

MODIFICACIÓ DE LA GUARDA

Parlàvem la setmana passada de la modificació de mesures en general i avui donarem alguna pinzellada sobre la modificació de la guarda i custòdia. Com ja sabem, la guarda i la custòdia pot ser exclusiva a favor d'un dels dos progenitors. O compartida entre tots dos, amb independència de la distribució del temps de gaudi. Ara bé, es donen casos en què inicialment no s'estableix una guarda compartida, que és el més comú actualment. Si la guarda exclusiva té la seva fonamentació en un ... Llegir més

MODIFICACIÓ DE MESURES

Es pot instar la modificació de mesures d'una sentència de nul·litat, divorci, separació o guarda i custòdia? La norma general indica que les Sentències fermes (no hi ha cap recurs) són inamovibles. Tot i això, el Dret de Família és l'excepció, però amb matisos. No tindria sentit que no es pogués modificar una Sentència de Família tenint en compte que afectarà els fills comuns fins a la independència econòmica. En alguns casos això poden ser fins a 25 anys. I durant tots aquests ... Llegir més

GUARDA COMPARTIDA I PENSIÓ D’ALIMENTS

Quan parlo a les meves visites amb Clients de guarda compartida i pensió d'aliments la seva cara sol ser de sorpresa. Està molt estesa la idea que quan s’estableix un sistema de guarda i custòdia compartida automàticament no s’estableix pensió d’aliments a càrrec de cap dels progenitors. Però això no és així. És cert que el més habitual és que en casos de guarda compartida cada progenitor assumeixi les despeses dels fills quan els tinguin en la seva companyia. I que les despeses ordinàries ... Llegir més

EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Finalitzem aquest bloc dedicat a l'extinció de la pensió d'aliments dels fills parlant del cas de la majoria d'edat. Hem de deixar una cosa molt clara: la majoria d'edat per si mateixa no comporta l'extinció de la pensió d'aliments. La manutenció dels fills és una obligació dels progenitors que subsisteix mentre són dependents econòmicament. Per això la majoria d'edat per se no suposa la seva extinció. Diu l'article 93 del Codi civil que: El jutge, en tot cas, determinarà la contribució de cada progenitor per ... Llegir més

EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Continuem parlant de diferents supòsits en què podem sol·licitar l'extinció de la pensió d'aliments dels fills majors d’edat o emancipats. Avui ens referirem a l'extinció per finalització o abandonament dels estudis i la incorporació al mercat laboral amb vocació de permanència. Estableix l'apartat 3 de l'art. 152 CC que cessarà l'obligació de donar aliments "quan l'alimentat pugui exercir un ofici, professió o indústria, o hagi adquirit una destinació o millorat de fortuna, de manera que no li calgui la pensió alimentària per a ... Llegir més

EXTINCIÓ DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

En els propers blocs parlarem de diferents supòsits en què podem sol·licitar l'extinció de la pensió d'aliments dels fills majors d’edat o emancipats. Avui ens referirem a l'extinció per manca de convivència del fill amb qui fos progenitor custodi. Els fills menors no emancipats han de conviure amb el progenitor custodi (o amb els progenitors custodis en cas de guarda compartida). Establint-se una pensió d'aliments a càrrec del no custodi. Però què passa quan s'emancipen o quan compleixen la majoria d'edat i deixen de ... Llegir més

RETROACTIVITAT DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Es parla molt de la retroactivitat de la pensió d'aliments, és a dir, des de quan és exigible. Hem de saber que hi ha diferents escenaris i que cadascun portarà aparellat una retroactivitat diferent. Pensió d'aliments que s'instaura per primer cop. La retroactivitat de la pensió d'aliments sol·licitada en el primer procediment de separació, divorci o guarda i custòdia té efectes retroactius des del moment d'interposició de la demanda. És a dir, si presentem la demanda al Gener i la sentència es dicta a ... Llegir més

CONVENI REGULADOR NO RATIFICAT JUDICIALMENT

Perquè un conveni regulador tingui plens efectes jurídics (eficàcia processal) ha de ser ratificat per les parts al Jutjat. Però, què passa amb un conveni regulador no ratificat judicialment? Semblaria que un conveni regulador no ratificat judicialment només hauria de tenir vinculació entre les parts en el seu vessant econòmic. Ja que la part relativa als menors és d'interès públic i, si no s'ha ratificat, hauria d'entrar en debat en el procediment judicial. És a dir, hauríem de poder disposar i pactar respecte ... Llegir més
Pàgina següent »