CASAR-SE DAVANT DE NOTARI

Des del 30 d'abril passat ja es pot casar-se davant de notari. I quan dic casar-se, dic CASAR-SE, amb tots els tràmits. Des de l'entrada en vigor de la Llei de Jurisdicció Voluntària el juliol del 2015 els Notaris poden celebrar matrimonis (civils) i divorcis (de mutu acord i sense fills menors). Però l'acta prèvia matrimonial quedava reservada a l'encarregat del Registre Civil. Per això sí o sí que calia passar pel Registre Civil. És ara, des de fa unes setmanes, que els ... Llegir més

RENDICIÓ DE COMPTES

(part 5 Mesures Judicials de Suport) Aquesta setmana donarem per tancat aquest bloc dedicats a les Mesures Judicials de Suport parlant de la rendició de comptes. La rendició de comptes és la manera que té l'assistent, antic tutor, de justificar que ha complert fidelment les seves atribucions pel que fa al patrimoni de la persona assistida. Tal com dèiem al bloc sobre la redacció de l'inventari després de l'acceptació de càrrec, l'assistent ha de presentar un inventari. Aquest inventari inclou tots els béns, crèdits, ... Llegir més

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ DE VENDA

(part 4 Mesures Judicials de Suport) La setmana passada parlàvem sobre l'acceptació del càrrec per part de l'assistent i la redacció de l'inventari. Avui farem referència a la sol·licitud d'autorització de venda dels béns de l'assistit. No poques vegades l'assistit no disposa de liquiditat suficient per al seu propi suport. I és que quan cal l'ingrés a una residència especialitzada ens trobem que el cost de la residència és molt superior a les pensions que pugui percebre. En aquest moment, l'assistent es veu obligat ... Llegir més

ACCEPTACIÓ DEL CÀRREC I REDACCIÓ DE L’INVENTARI

(part 3 Mesures Judicials de Suport) La setmana passada parlàvem de l'exploració judicial de la presumpta incapaç i de la compareixença al Jutjat dels familiars directes. Avui veurem l' acceptació del càrrec i la redacció de l'inventari. Com dèiem, després d'aquestes dues actuacions es dictarà una interlocutòria que determinarà si efectivament la persona necessita un assistent, quina persona queda designada com a tal i l'abast de l'assistència. L'assistent haurà de prendre possessió del càrrec (acceptar el càrrec) al Jutjat perquè surti plens efectes. Després ... Llegir més

EXPLORACIÓ JUDICIAL I COMPAREIXENÇA

(part 2 Mesures Judicials de Suport) La setmana passada vèiem les “mesures judicials de suport per a persones amb discapacitat”, i avui seguim amb l'exploració judicial i compareixença al Jutjat. Els passos següents en el procediment judicial. Admesa a tràmit la demanda serà el moment que el Ministeri Fiscal contesti a la mateixa. Després d'aquest pas, s'assenyalarà dia i hora per a l'exploració judicial i l'examen mèdic forense de la presumpta incapaç. L'exploració judicial i l'examen forense es fan al Jutjat, a porta tancada, ... Llegir més

DRET D’ÚS I DIVISIÓ DE CONDOMINI

Com a continuació als dos darrers blocs parlarem del dret d'ús i divisió de condomini en relació amb l'habitatge familiar. Tal com vàrem explicar, a les Sentències de separació, divorci o guarda i custòdia es pot atribuir l'ús del què fos habitatge familiar. Ja sigui al progenitor que ostenti la guarda dels fills menors. Ja sigui al copropietari més necessitat de protecció. Però, què passa si aquest dret d’ús no està delimitat en el temps? Què passa si considero que és hora de ... Llegir més

DIVISIÓ DE COSA COMUNA

És molt comú que alguns béns immobles siguin copropietat de diverses persones. No només de parelles i/o matrimonis, sinó que de vegades per herència acabin sent diversos els propietaris. Però què passa si ja no vull continuar sent copropietari? En aquest cas he d'instar allò que es coneix com a acció de divisió de cosa comuna. Diu l'article 552-10.1 del Codi civil de Catalunya que “qualsevol cotitular pot exigir, en qualsevol moment i sense expressar-ne els motius, la divisió de l'objecte de ... Llegir més

DRET D’ÚS DE L’HABITATGE FAMILIAR

Després de la ruptura de la parella, un dels aspectes claus a regular és el dret d'ús de l'habitatge familiar. Sobretot quan ho és en règim de propietat. En primer lloc, entenem per dret d’ús el dret d’una de les parts d’usar en exclusiva per a si mateix la que fos l’habitatge familiar sense que l’altre pugui interferir. Amb aquesta atribució el que es pretén és satisfer les necessitats d'habitatge dels fills menors d'edat si n'hi hagués. O dels grans però dependents econòmicament, ... Llegir més

DIFERÈNCIES EN LES COMPENSACIONS POST RUPTURA

En les darreres setmanes parlàvem de la prestació compensatòria i de la prestació compensatòria per raó de treball. Avui parlarem de les diferències en les compensacions post ruptura. Recordem que la prestació compensatòria (o pensió, en funció de com es faci el pagament) té com a finalitat “ajudar” el cònjuge o membre de la parella estable a qui la ruptura deixa en pitjors condicions econòmiques. Ve a ser com una mena de solidaritat més que una indemnització, ja que no pretén situar les ... Llegir més

COMPENSACIÓ ECONÒMICA PER RAÓ DE TREBALL

Com a continuació al bloc de la setmana passada, avui analitzarem la compensació econòmica per raó de treball. Figura pròpia del Dret Civil Català i aplicable només a la separació de béns. Que encara que pugui semblar el mateix que la prestació compensatòria, no ho és. De fet, al proper bloc analitzarem exactament quines són aquestes diferències. Entrant en matèria cal que recordem què ens diu el codi Civil de Catalunya al respecte, a l'article 232-5. 1. En el règim de separació de béns, ... Llegir més
Pàgina següent »