DRET D’ÚS I DIVISIÓ DE CONDOMINI

Com a continuació als dos darrers blocs parlarem del dret d'ús i divisió de condomini en relació amb l'habitatge familiar. Tal com vàrem explicar, a les Sentències de separació, divorci o guarda i custòdia es pot atribuir l'ús del què fos habitatge familiar. Ja sigui al progenitor que ostenti la guarda dels fills menors. Ja sigui al copropietari més necessitat de protecció. Però, què passa si aquest dret d’ús no està delimitat en el temps? Què passa si considero que és hora de ... Llegir més

DIVISIÓ DE COSA COMUNA

És molt comú que alguns béns immobles siguin copropietat de diverses persones. No només de parelles i/o matrimonis, sinó que de vegades per herència acabin sent diversos els propietaris. Però què passa si ja no vull continuar sent copropietari? En aquest cas he d'instar allò que es coneix com a acció de divisió de cosa comuna. Diu l'article 552-10.1 del Codi civil de Catalunya que “qualsevol cotitular pot exigir, en qualsevol moment i sense expressar-ne els motius, la divisió de l'objecte de ... Llegir més

DRET D’ÚS DE L’HABITATGE FAMILIAR

Després de la ruptura de la parella, un dels aspectes claus a regular és el dret d'ús de l'habitatge familiar. Sobretot quan ho és en règim de propietat. En primer lloc, entenem per dret d’ús el dret d’una de les parts d’usar en exclusiva per a si mateix la que fos l’habitatge familiar sense que l’altre pugui interferir. Amb aquesta atribució el que es pretén és satisfer les necessitats d'habitatge dels fills menors d'edat si n'hi hagués. O dels grans però dependents econòmicament, ... Llegir més

DIFERÈNCIES EN LES COMPENSACIONS POST RUPTURA

En les darreres setmanes parlàvem de la prestació compensatòria i de la prestació compensatòria per raó de treball. Avui parlarem de les diferències en les compensacions post ruptura. Recordem que la prestació compensatòria (o pensió, en funció de com es faci el pagament) té com a finalitat “ajudar” el cònjuge o membre de la parella estable a qui la ruptura deixa en pitjors condicions econòmiques. Ve a ser com una mena de solidaritat més que una indemnització, ja que no pretén situar les ... Llegir més