PROCEDIMENT MONITORI

Home » BLOG » Civil » PROCEDIMENT MONITORI

El procediment monitori potser és avui la via de reclamació de quantitat en via civil més ràpida i àgil. Com explicarem, s’inicia mitjançant escrit al jutjat, i serveix per a la reclamació d’un deute líquid, determinat, vençut i exigible.

Als seus inicis, igual que judici verbal en reclamació de menys de 2.000€, tampoc necessita Advocat de Procurador.

Diem “en els seus inicis” perquè només podrem prescindir dels professionals esmentats per a la presentació de l’escrit de petició inicial. Per contestar la demanda de judici monitori, o si després de l’oposició es transforma en verbal de més de 2.000€ o en ordinari sí que haurem de comparèixer amb tots dos professionals.

Quan és a nosaltres a qui se’ns deuen diners i volem reclamar-ho, podem presentar directament al Jutjat, sense necessitat d’Advocat ni Procurador, la petició inicial de procediment monitori.

Hi haurem de fer constar la identitat del deutor, el seu domicili, origen i quantia del deute. Acompanyarem a aquest escrit la documentació en què es fonamenta la reclamació.

Un exemple clar de procediment monitori seria la reclamació de quotes de la Comunitat de Propietaris.

Quan som nosaltres els que devem, sí que haurem de comparèixer amb Advocat i Procurador si decidim oposar-nos a la demanda.

L’exemple més clar de procediment monitori com a deutor seria la reclamació d’un deute bancari per targeta de crèdit, per exemple. O si som nosaltres els que devem a la Comunitat.

En qualsevol cas, tant si devem com si ens deuen, el deutor es pot oposar la demanda en el termini de 20 dies hàbils.

Si el deutor no s’hi oposa, el creditor podrà executar directament la resolució que recaigui. Si s’hi oposa, el procediment es transformarà en judici verbal (reclamació de menys de 6.000€) o ordinari (reclamació de més de 6.000€).

Pel que fa al Jutjat competent per a la petició inicial de procediment monitori, serà sempre aquell en què visqui el deutor. Si el deute és per quotes de Comunitat de Propietaris, també es pot interposar al lloc on es trobi la finca.

Si has de reclamar un deute o t’estan reclamant algun, no dubtis a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari