PROTECCIÓ REFORÇADA DE LA INTIMITAT DE LES VÍCTIMES

L'article 63 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere, estableix una protecció reforçada de la intimitat de les víctimes de violència de gènere, "en especial les dades personals, les dels seus descendents i les de qualsevol altra persona que estigui sota la seva guarda o custòdia", facultant els jutges per "acordar, d'ofici o a instància de part, que les vistes es desenvolupin a porta tancada i que les actuacions ... Llegir més