SENTÈNCIA TJUE DESPESES HIPOTECÀRIES

Fa mesos que esperàvem la Sentència TJUE despeses hipotecàries i aquí la tenim. Seré breu en espera d'analitzar degudament la Sentència i els seus efectes, però tot sembla indicar que el dies a quo per comptabilitzar la prescripció de l'acció restitutòria és aquell en què el consumidor va poder tenir coneixement de l'abusivitat de la clàusula. Ara bé, des que es va dictar la primera Sentència? Des que es va convertir en fet notori? Des que la seva clàusula concreta va ser declarada ... Llegir més

L’INTERÈS SUPERIOR DEL MENOR

Una de les frases més pronunciades en dret de família és “l'interès superior del menor”. Però sabem què és “l'interès superior del menor”? La veritat és que no hi ha una definició com a tal. Tal com ho veig l'interès superior del menor implica que, absolutament tot allò que es reguli en un procediment de separació, divorci, nul·litat o ruptura de parella estable, ha d'anteposar l'interès dels fills menors a l'interès dels progenitors. Pensem en allò essencial, la pàtria potestat. L'exercici de la ... Llegir més

GUARDA I CONDEMNA PER VIOLÈNCIA

Els termes guarda i condemna per violència de gènere o familiar estan estretament lligats. L'article 92.7 del Codi civil estableix que: “No procedirà la guarda conjunta quan qualsevol dels progenitors estigui sotmès a un procés penal iniciat per intentar atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills que convisquin amb tots dos. Tampoc no és procedent quan el jutge adverteixi, de les al·legacions de les parts i ... Llegir més

INTERVENCIÓ DE L’EATAF

Per a molts és coneguda la intervenció de l'EATAF en els procediments de família, però, en què consisteix exactament? En el procés avaluatiu de l'EATAF podem diferenciar quatre fases que serien imprescindibles: 1. Estudi de les actuacions judicials. En aquesta primera fase els tècnics hauran d'avaluar el context en què sol·licita la prova, elaborar les primeres hipòtesis sobre què pot estar passant i valorar el moment processal en què ens trobem (mesures prèvies, procediment principal, etc.) 2. Observació. En una segona fase es recolliran ... Llegir més