SERVEIS

Home » SERVEIS

DRET DE FAMILIADRET CIVILMESURES JUDICIALS DE SUPORT A PERSONES AMB DISCAPACITAT (antiga incapacitació)DRET SUCCESSORIASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL I NEGOCIACIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTESACCIDENTSDRET LABORAL I SEGURETAT SOCIALDRET PENALCOL·LABORACIONS EXTERNES
DRET DE FAMILIA
La ruptura d’una parella no només afecta la parella com a tal sinó tota la família, sobretot nens, avis i mascotes. Nens i avis perquè moltes vegades es veuen privats del gaudi mutu. Mascotes i nens perquè de vegades acaben separats.

Quan la ruptura és consensuada ens podem permetre pactar pràcticament tot sempre que no afecti el benestar dels menors. 

Podrem decidir lliurement el règim de visites dels infants i les nostres mascotes, la pensió d’aliments, l’atribució de La vivenda familiar, etc. 

Però el més important potser és que avui dia és possible prevenir moltes de les conseqüències d’una possible ruptura mitjançant acords prematrimonials i en previsió de ruptura de parella de fet. 

En què et puc ajudar?

 • Acords prematrimonials i pactes en previsió de ruptura;
 • Acords previs a la formalització de la parella de fet i formalització de la parella de fet;
 • Separació i/o divorci;
 • Ruptura de parella de fet;
 • Dissolució societat de guanys;
 • Divisió de condomini;
 • Plan de parentalidad (guarda y custodia, alimentos, visitas y vacaciones…).
 • Pensions entre cònjuges o entre membres de la parella de fet;
 • Ús del domicili familiar;
 • Modificació de mesures definitives;
 • Execució de sentència de divorci o de ruptura de parella de fet (impagament de pensions, incompliment règim de visites…);

DRET CIVIL
Impagaments, desnonaments, compravendes entre particulars, reclamació quotes Comunitat de Propietaris…

Ens podem trobar en la situació d’haver prestat diners a algú i que no ens els torni, haver llogat un habitatge i que no ens paguin el lloguer, fins i tot ser copropietaris d’algun immoble i que l’altra part no pagui la meitat de la hipoteca i/o de les despeses, o que els nostres veïns no paguin les quotes de Comunitat de Propietaris, o que una Sentència a favor nostre no s’estigui complint. 

Fins i tot de vegades, en determinades transaccions entre particulars, com ara la compravenda de vehicle de segona mà, és recomanable formalitzar-les a través de document personalitzat i revisat per un professional per evitar problemes futurs.

En què et puc ajudar?

 • Desnonaments
 •  Reclamació per impagament de quotes hipotecàries i/o altres despeses pel copropietari de la finca;
 • Reclamació d’impagament de clients;
 • Reclamació d’impagament de quotes de comunitats de propietaris;
 • Execució de sentències.
 • Redacció de contractes personalitzats.
 • Nul·litat contractual.

MESURES JUDICIALS DE SUPORT A PERSONES AMB DISCAPACITAT (antiga incapacitació)
A mesura que els nostres éssers estimats es fan grans ens podem trobar amb la trista situació que comencin a perdre les seves capacitats físiques i/o mentals.

Veure’ls en aquesta situació després d’una llarga vida dedicada a la família no és fàcil, sobretot quan cal prendre la decisió de proporcionar-los cures les 24 hores del dia, ja sigui a casa o a una residència.

Arribats a aquest punt, si no es disposa de poder notarial, per fer gairebé qualsevol actuació en nom seu caldrà sol·licitar al Jutjat que estableixi el que ara coneixem com a mesures judicials de suport a persones amb discapacitat, l’antiga incapacitació.

Gràcies a aquest procediment es nomenarà un assistent, normalment un membre directe de la família (espòs/a, fill/a, etc.) que vetlli pels seus interessos.

En què et puc ajudar?

 • Sol·licitud de mesures judicials de suport a persones amb discapacitat.
 • Redacció d’inventari.
 • Sol·licitud d’autorització judicial per a la venda de béns de l’assistit.
 • Redacció i presentació de rendició de comptes.

DRET SUCCESSORI
El millor perquè els nostres desitjos post mortem es compleixin és, sensE dubte, la planificació successòria en vida. D’aquesta manera nosaltres decidim qui rep què, i qui no rep res (excepte la llegítima).

Tan important és redactar un testament detallat per evitar disputes futures com comptar amb un professional que ens ajudi en la tramitació de l’herència d’un familiar i/o conegut.

En què et puc ajudar?

 • Planificació successòria i assessorament per a la redacció de testament.
 • Pactes successoris.
 • Fideïcomisos.
 • Acta de declaració d’hereus.
 • Acceptació o renúncia a l’herència.
 • Commutació d’usdefruits.
 • Clàusules de desheretament.
 • Impugnació de testament per desheretament injust.
 • Reclamació de llegítima.

ASSESSORAMENT JURÍDIC INTEGRAL I NEGOCIACIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES
Moltes vegades no cal arribar als tribunals per solucionar un problema.

De fet, en la majoria dels casos resulta més beneficiós assolir un acord que obtenir una sentència. I és així perquè les parts coneixen el rerefons del problema i en poden pactar la solució, mentre que per al Jutge es tracta d’un assumpte que ha de resoldre objectivament i sense tenir en compte, la majoria de vegades, les qüestions personals de les parts.

ACCIDENTS
Un accident de circulació o un atropellament poden suposar, moltes vegades, un desordre important a les nostres vides: baixa mèdica, lesions, despeses mèdiques, etc.

Als efectes d’aconseguir el màxim rescabalament per aquesta situació, és molt interessant contactar amb un advocat especialitzat.

A més, la gran majoria de pòlisses d’assegurança (auto, moto, llar…) inclouen la defensa lletrada de lliure disposició, per la qual cosa gran part de la minuta del Advocat quedarà coberta per la seva companyia. Aposta per la confiança d’un lletrat particular que vetllarà exclusivament pels teus interessos ia un cost menor del que t’imagines.

Gràcies a la col·laboració amb altres professionals,

En què et puc ajudar?

 • Accidents de circulació.
 • Responsabilitat Civil.

DRET LABORAL I SEGURETAT SOCIAL
En la conjuntura econòmica actual és molt important conèixer els drets laborals de què gaudim per evitar situacions injustes.

A més, en cas de patir un accident de treball el treballador té dret a determinades prestacions.

Igualment, un cop assolida l’edat de jubilació, és interessant comprovar a quin tipus de pensió o prestació hi té dret.

Cristina Carceller Barrionuevo, advocada especialitzada en Dret laboral i Seguretat Social, et pot ajudar a:

 • Acomiadaments.
 • Comprovació de liquidacions.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Accidents de treball.
 • Pensions.

DRET PENAL
 Amb la nova reforma del Codi Penal, moltes de les conductes que abans eren considerades meres Faltes han passat a ser constitutives de Delicte.

Si bé la llei no preveu l’obligatorietat de ser defensat per Lletrat, sempre és recomanable que la seva defensa sigui supervisada per un professional

Si has estat la víctima, és important valorar la possibilitat de participar activament en el procediment penal com a acusació particular.

En el cas dels menors, avui les noves tecnologies fan més fàcil que puguin cometre determinats delictes com l’assetjament a través de xarxes socials o whats app. Per això és important comptar sempre amb un advocat especialista en dret penal de menors

Javier Bravo Ciudad, advocat especialitzat en Dret Penal, et pot ajudar a:

 • Dret Processal Penal
 • Dret Penal de les Persones.
 • Delictes Sexuals.
 • Delictes contra la intimitat i l’honor.
 • Dret Penal de Família.
 • Dret Penal Econòmic.
 • Delictes contra la Seguretat del Trànsit.
 • Delictes contra els Treballadors.
 • Delictes contra l’Administració.
 • Delictes d’urbanisme i contra el medi ambient.
 • Delictes contra l’ordre públic.

COL·LABORACIONS EXTERNES
 Per donar més cobertura Abigail Fernández García col·labora amb professionals jurídics experts en altres matèries com ara:

 • Estrangeria.
 • Dret fiscal.
 • Dret Mercantil.

COMPARTIR POST: