RETROACTIVITAT DE LA PENSIÓ D’ALIMENTS

Es parla molt de la retroactivitat de la pensió d'aliments, és a dir, des de quan és exigible. Hem de saber que hi ha diferents escenaris i que cadascun portarà aparellat una retroactivitat diferent. Pensió d'aliments que s'instaura per primer cop. La retroactivitat de la pensió d'aliments sol·licitada en el primer procediment de separació, divorci o guarda i custòdia té efectes retroactius des del moment d'interposició de la demanda. És a dir, si presentem la demanda al Gener i la sentència es dicta a ... Llegir més

CONVENI REGULADOR NO RATIFICAT JUDICIALMENT

Perquè un conveni regulador tingui plens efectes jurídics (eficàcia processal) ha de ser ratificat per les parts al Jutjat. Però, què passa amb un conveni regulador no ratificat judicialment? Semblaria que un conveni regulador no ratificat judicialment només hauria de tenir vinculació entre les parts en el seu vessant econòmic. Ja que la part relativa als menors és d'interès públic i, si no s'ha ratificat, hauria d'entrar en debat en el procediment judicial. És a dir, hauríem de poder disposar i pactar respecte ... Llegir més

LIMITACIÓ DE LES RELACIONS PATERNOFILIALS

Parlem de la limitació de les relacions paternofilials. Direm que les comunicacions entre pares i fills constitueixen no sols un dret dels menors sinó també un dret dels progenitors. Aquest dret és reconegut a l'article 94 del Codi civil. De la mateixa manera, aquest dret de nens i progenitors acaba si la comunicació entre tots dos és contrària als interessos dels menors. La recent sentència del Tribunal Suprem 625/2022 de 26 de setembre posa en valor les relacions dels progenitors amb els seus descendents. ... Llegir més

PROCEDIMENT MONITORI

El procediment monitori potser és avui la via de reclamació de quantitat en via civil més ràpida i àgil. Com explicarem, s'inicia mitjançant escrit al jutjat, i serveix per a la reclamació d'un deute líquid, determinat, vençut i exigible. Als seus inicis, igual que judici verbal en reclamació de menys de 2.000€, tampoc necessita Advocat de Procurador. Diem “en els seus inicis” perquè només podrem prescindir dels professionals esmentats per a la presentació de l'escrit de petició inicial. Per contestar la demanda de ... Llegir més