DRET D’ÚS DE L’HABITATGE FAMILIAR

Home » BLOG » Família » DRET D’ÚS DE L’HABITATGE FAMILIAR

Després de la ruptura de la parella, un dels aspectes claus a regular és el dret d’ús de l’habitatge familiar. Sobretot quan ho és en règim de propietat.

En primer lloc, entenem per dret d’ús el dret d’una de les parts d’usar en exclusiva per a si mateix la que fos l’habitatge familiar sense que l’altre pugui interferir.

Amb aquesta atribució el que es pretén és satisfer les necessitats d’habitatge dels fills menors d’edat si n’hi hagués. O dels grans però dependents econòmicament, o de les parts si una estigués més necessitada de protecció.

Com no pot ser altrament, les parts poden pactar l’atribució d’aquest dret d’ús a favor de qualsevol d’ells.

En cas de no posar-se d’acord, serà el jutge qui atribueix el dret d’ús de l’habitatge familiar. I ho farà preferentment, al progenitor a qui correspon la guarda dels fills comuns mentre duri aquest.

Això no obstant, el dret d’ús de l’habitatge familiar s’atribuirà al cònjuge més necessitat de protecció, sempre de manera temporal, en casos molt concrets:

  • a) Si la guarda dels fills queda compartida o distribuïda entre els progenitors.
  • b) Si els cònjuges no tenen fills o aquests són més grans.
  • c) Si malgrat correspondre-li l’ús de l’habitatge per raó de la guarda dels fills és previsible que la necessitat del cònjuge es prolongui després d’assolir els fills la majoria d’edat.

A més, fins i tot en el cas que hi hagi fills menors, també de forma temporal, es pot atribuir judicialment el dret d’ús de l’habitatge familiar al progenitor que no té la guarda si és el més necessitat de protecció i si, al seu torn, el progenitor que sí que l’ostenta té mitjans suficients per cobrir la necessitat d’habitatge i la dels fills.

Quant a les obligacions que es meriten com a conseqüència de l’atribució del dret d’ús, n’hi ha de dos tipus:

  • 1. Les contretes per raó de la seva adquisició o millora, incloses les assegurances vinculades a aquesta finalitat, que s’han de satisfer d’acord amb allò que disposa el títol de constitució. Per exemple, la quota hipotecària.
  • 2. Les despeses ordinàries de conservació, manteniment i reparació de l’habitatge, incloses les de comunitat i subministraments, i els tributs i les taxes de meritació anual són a càrrec del beneficiari del dret d’ús.

Finalment, quant a l’extinció del dret d’ús de l’habitatge familiar,

  • 1. S’extingeix per les causes pactades entre les parts i, si es va atribuir per raó de la guarda dels fills, per la finalització de la guarda.
  • 2. Si s’atribuí amb caràcter temporal per raó de la necessitat del cònjuge, s’extingeix per la millora de la situació econòmica del beneficiari de l’ús o per empitjorament de la situació econòmica de l’altre. Per matrimoni o per convivència marital del beneficiari de l’ús amb una altra persona. Per la mort del beneficiari de l’ús. Pel venciment del termini pel qual es va establir o, si escau, de la pròrroga. De comú acord o per renúncia del beneficiari.

Això sí, extingit el dret d’ús, si el que fos beneficiari no va voluntàriament, l’altre pot recuperar la possessió en execució de sentència. Podrà, ademés, sol·licitar, si escau, la cancel·lació registral del dret d’ús.

Si vols més informació, no dubtis a contactar amb mi.

Deixa un comentari

L’adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari