GUARDA I CUSTÒDIA D’UN FILL NO BIOLÒGIC

Home » BLOG » Família » GUARDA I CUSTÒDIA D’UN FILL NO BIOLÒGIC

La recent Sentència núm. 440/2023 dictada per l’Audiència Provincial de Múrcia confirma que ser pare o mare biològic no influeix en l’atribució de la guarda i custòdia d’un fill no biològic.

En aquest cas en concret la mare biològica sol·licitava l’atribució a favor seu de la guarda i custòdia al·legant, entre altres motius, ser precisament la mare biològica.

Però, tal com ha manifestat el Tribunal:

El fet que sigui la mare biològica resulta en aquest procediment irrellevant.

No es qüestiona que ambdues mares ho siguin legalment de la menor (va néixer dins del matrimoni i està inscrita com a tal al Registre Civil, arts. 108, 113 i 115 CC).

Som en l’àmbit de la legitimitat per exercir la pàtria potestat (art. 156 CC) i la guarda i custòdia d’una menor que ha nascut al si d’un matrimoni, i en el cas que les progenitores viuen separades (estan tramitant el divorci) i no hi ha acord amb qui quedarà la filla (art. 159 CC), i per això no cal diferenciar entre progenitores per decidir qui ha de ser qui ha dexercir la custòdia de la menor en base a qüestions biològiques, sinó atenent a qui pot exercir-la millor, quina és la idònia per fer-ho, atenent per això a l’interès preponderant de la menor (art. 103.1a CC).

L’Audiència Provincial de Múrcia ens recorda que el que ha de primar és l’interès superior del menor. I que, per tant, la biologia no ha de tenir res a veure a l’hora d’atribuir la guarda i la custòdia dels menors.

Se m’acudeixen altres casos com, per exemple, aquells en què el nou espòs o la nova esposa adopten els fills de l’altre. En aquest cas, en cas de ruptura, també es podria atribuir la guarda i custòdia al progenitor no biològic.

Hem de tenir en compte que la biologia no ho és tot en la cura dels fills. Potser fins i tot és el menys important. Però això ja és una opinió personal.

El que és veritablement important és estar capacitat per cuidar, protegir i vetllar pels interessos dels fills.

Si esteu tenint problemes per a l’atribució a favor de la guarda i custòdia d’un fill biològic, no dubteu a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari