GUARDA COMPARTIDA I PENSIÓ D’ALIMENTS

Home » BLOG » Família » GUARDA COMPARTIDA I PENSIÓ D’ALIMENTS

Quan parlo a les meves visites amb Clients de guarda compartida i pensió d’aliments la seva cara sol ser de sorpresa.

Està molt estesa la idea que quan s’estableix un sistema de guarda i custòdia compartida automàticament no s’estableix pensió d’aliments a càrrec de cap dels progenitors.

Però això no és així.

És cert que el més habitual és que en casos de guarda compartida cada progenitor assumeixi les despeses dels fills quan els tinguin en la seva companyia. I que les despeses ordinàries (educació, etc.) i extraordinàries s’assumeixin per meitats.

Però, què passa quan els ingressos dels progenitors són substancialment diferents? És a dir, quan un ingressa molt més que l’altre?

No té sentit que tots dos contribueixin en la mateixa mesura al manteniment dels nens quan els seus ingressos són substancialment diferents.

Insisteixo en allò de “substancialment diferents” perquè una diferència petita no té perquè comportar contribucions diferents. Però una “gran” diferència sí.

Per exemple, si un dels dos progenitors ingressa el SMI i l’altre ingressa 1.500€ mensuals.

En aquest cas, fins i tot en un sistema de guarda compartida, el que ingressa 1.500€ haurà d’ingressar una pensió d’aliments a favor dels fills perquè quan estiguin amb el progenitor que cobra el SMI puguin mantenir un nivell de vida semblant a l’anterior.

El mateix passa amb la contribució a les despeses ordinàries i a les despeses extraordinàries. Qui més ingressa més hi haurà de contribuir. I en aquest cas es farà percentualment.

A l’exemple anterior, el progenitor que ingressa el SMI haurà de contribuir en aprox. el 40% i el que ingressa 1.500€ amb aprox. un 60%.

Referent a això ja s’ha pronunciat el nostre més Alt Tribunal, als seus STS 2736/2015 de 26/06/2015 i STS 359/2016 d’11/02/2016.

Tribunal Suprem (Sala 1a), sentència de 26.06.2015:

“En principi el règim de guarda i custòdia comporta que cada progenitor, amb ingressos propis, atengui directament els aliments quan tingui amb si la filla.

El problema sorgeix quan hi ha diferències substancials en els ingressos i els recursos d’un respecte a l’altre i no és possible complir la regla de temperar els aliments a les necessitats dels fills i els recursos dels pares –article 93 Codi Civil – especialment en el moment en què aquests romanen sota la custòdia del menys afavorit, com passa en aquest cas, en què la diferència d’ingressos d’un i altre és substancial, cosa que determina que el pare estarà obligat a satisfer en aquest concepte la xifra de 500 euros al mes;…”

Tribunal Suprem (Sala 1a), sentència 11.02.2016:

“Aquesta Sala ha de declarar que la custòdia compartida no eximeix del pagament d’aliments, quan hi hagi desproporció entre els ingressos dels dos cònjuges, o com en aquest cas, quan la progenitora no percep cap salari o rendiment (art. 146 Codi Civil), ja que la quantia dels aliments serà proporcional a les necessitats de qui els rep, però també al cabal o mitjans de qui els dóna.”

Com tot en Dret de Família, cada cas és diferent. Si teniu dubtes sobre la guarda compartida i la pensió d’aliments no dubteu a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari