PENSIÓ D’ALIMENTS

Home » BLOG » Família » PENSIÓ D’ALIMENTS

Què és la pensió d’aliments?

S’entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment dels fills: alimentació, vestimenta, calçat, habitació, habitatge, assistència mèdica, educació i instrucció.

Quines són les característiques fonamentals de la pensió d’aliments?

  • És una obligació d’ordre públic (respon a un interès social), imposada per la llei (amb independència de la voluntat dels subjectes).
  • No cal acreditar la necessitat dels fills, ja que la necessitat es presumeix.
  • És una obligació personalíssima.
  • És indisponible, irrenunciable i intransmissible a tercers. Només es pot disposar de les pensions impagades, ja que depèn del creditor de la pensió d’aliments reclamar-la o no.
  • És inembargable.
  • És imprescriptible, ja que es pot sol·licitar en qualsevol moment. El que sí prescriu és la reclamació de pensions endarrerides (3 anys a Catalunya).
  • No és susceptible de compensació ni de sotmetre’s a condició.
  • Té preferència respecte als aliments de la resta de parents.
  • És una obligació mancomunada de tots dos progenitors, proporcionada a la capacitat econòmica de tots dos.
  • És un deute de valor ja que s’ha d’actualitzar anualment.

Quin és l’import de la pensió d’aliments?

No hi ha un mínim legalment establert, si bé la jurisprudència ha vingut fixant mínims vitals i en situacions concretes (manca d’ingressos, pobresa absoluta, etc.)

L’import dels aliments s’ha de fixar tenint en compte les necessitats de qui ha de rebre-la i les possibilitats de qui ha de proporcionar-la. Per això els dels nens més petits normalment són més elevats que els del més grans.

Al final, cada cas concret mereix d’un examen exhaustiu de la seva situació econòmica i familiar per arribar a determinar amb la màxima precisió possible l’import de la pensió d’aliments.

Per això, si té dubtes sobre l’import de la pensió d’aliments, no dubti en consultar amb Abigail Fernández García Advocada prement aquí.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari