MODIFICACIÓ DE MESURES

Home » BLOG » Família » MODIFICACIÓ DE MESURES

Es pot instar la modificació de mesures d’una sentència de nul·litat, divorci, separació o guarda i custòdia?

La norma general indica que les Sentències fermes (no hi ha cap recurs) són inamovibles. Tot i això, el Dret de Família és l’excepció, però amb matisos.

No tindria sentit que no es pogués modificar una Sentència de Família tenint en compte que afectarà els fills comuns fins a la independència econòmica. En alguns casos això poden ser fins a 25 anys. I durant tots aquests anys es poden produir circumstàncies noves no tingudes en compte quan es va dictar la Sentència original.

I precisament aquí és on hi ha el quid de la qüestió. Perquè la modificació de mesures tingui èxit haurem d’acreditar “canvi cert” en les circumstàncies que van donar lloc a la Sentència que pretenem modificar.

Allò que abans coneixíem com “alteració substancial” i que la Llei de Jurisdicció Voluntària ha anomenat “noves necessitats dels fills o el canvi de circumstàncies dels cònjuges”.

I aquest “canvi cert” s’ha d’haver produït posteriorment a la sentència que va fixar les mesures, ha de ser sobrevinguda, rellevant, permanent, aliena a la voluntat del cònjuge que insta la modificació i suficientment acreditada per aquest.

Per això no es considera alteració aquella que les parts o l’autoritat judicial van poder raonablement contemplar.

De la mateixa manera, es requereix per a la viabilitat i èxit de la modificació pretesa la concurrència d’un pressupost cert i fonamental que alteri substancialment les bases on es van assentar les mesures i acords que es pretenen modificar.

És a dir, no es tracta d’aportar criteris merament subjectius. o de complaença, sinó veritables raons, prou provades, necessàries i convenients per a la viabilitat de l’efectiu cessament de les mesures al seu dia acordades, incumbint a qui les al·lega l’obligació de la seva prova i acreditació

En definitiva, s’exigeix ​​que les alteracions siguin transcendentals, fonamentals i no pas d’escassa o relativa importància

En aquest tipus de demandes tota la força argumentativa ha de concentrar-se a mostrar l’alteració substancial i significativa de les circumstàncies. I això és així perquè la regla general és la inalterabilitat d’aquestes mesures i l’excepció la modificació.

Finalment, cal tenir en compte que l’activitat probatòria ha d’adreçar-se tant al moment en què concorrien les circumstàncies existents quan es van adoptar les mesures la modificació de les quals es pretén, com al moment actual, a fi de valorar si existeix o no canvi en les mateixes.

M’interessa ressaltar que cap modificació de mesures és senzilla, i que s’ha d’estudiar individualment per valorar-ne la viabilitat. Cal analitzar la situació anterior i l’actual.

Per això, si esteu sospesant la modificació de la vostra Sentència de Família, no dubteu a contactar amb mi.

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari