DESHERETAMENT PER MANCA DE RELACIÓ FAMILIAR

Home » BLOG » Dret Successori (herències) » DESHERETAMENT PER MANCA DE RELACIÓ FAMILIAR

Molts de vostès, en llegir el títol d’aquest bloc, poden pensar: “La solució als meus problemes, desheretament per manca de relació familiar!“, però he de reconèixer que per aconseguir que tingui efecte al moment de la seva mort és una cosa que s’ha d’estructurar amb molta cautela.

Amb l’antic Codi de Successions Català únicament podíem desheretar algú per motius que suposaren actes molt greus contra el causant (denegació d’ajuda, maltractament, injúries …).

No obstant això, amb la redacció del llibre quart del Codi Civil de Catalunya (CCC) relatiu a les successions, s’introdueix una nova causa: “l’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari, si és per una causa exclusivament imputable al legitimari“. Més comunament coneguda com “desheretament per manca de relació familiar“.

Transcorregut el temps, els nostres tribunals han començat a fallar en procediments en els quals el desheretament per manca de relació familiar és l’objecte del procediment. El que ens ha fet veure que no és tan senzill com sembla privar un legitimari de la seva legítima.

Per què no és tan senzill? El mateix article 451.17.e) CCC estableix que és necessària la concurrència de tres requisits per a considerar vàlida la desheretament per falta de relació familiar:

  • Absència de relació familiar entre el causant i el legitimari;
  • Caràcter continuat i manifest de l’absència de relacions familiars; i
  • Que la causa de l’absència de relacions es degui, exclusivament, al legitimari.

 

Dit això, no n’hi ha prou amb indicar en el testament: “Vull desheretar el meu fill Pere perquè no em parla!“.

En el testament, el causant ha de manifestar expressament la seva voluntat d’aplicar el desheretament per falta de relació familiar al seu legitimari (a qui haurà de designar amb nom i cognoms) i explicar la causa objectiva que concorre per desheretar-li.
Aquest últim extrem és molt important perquè, en el cas que el legitimari impugni el desheretament per falta de relació familiar (disposa d’un termini de quatre anys des de la defunció del causant per a això) serà l’hereu qui hagi de provar l’existència de la causa per a aquesta desheretament per manca de relació familiar.

Per tant, si està pensant en desheretar algun dels seus legitimaris i el motiu és la manca de relació amb Vostè, consulti amb nosaltres la millor manera de plasmar-ho en el seu testament, codicil o pacte successori.

D’aquesta manera, s’evitarà que els seus hereus hagin d’acreditar les causes d’aquesta desheretament per manca de relació familiar.

 

 

COMPARTIR POST:

Deixa un comentari