PENSIÓ D’ALIMENTS

Què és la pensió d'aliments? S'entén per aliments tot el que és indispensable per al manteniment dels fills: alimentació, vestimenta, calçat, habitació, habitatge, assistència mèdica, educació i instrucció. Quines són les característiques fonamentals de la pensió d'aliments? És una obligació d'ordre públic (respon a un interès social), imposada per la llei (amb independència de la voluntat dels subjectes). No cal acreditar la necessitat dels fills, ja que la necessitat es presumeix. És una obligació personalíssima. És indisponible, irrenunciable i intransmissible a tercers. Només es pot disposar de les pensions impagades, ja que depèn del creditor ... Read more

DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LA HIPOTECA

Si el 23 de desembre de 2015 el Tribunal Suprem va dictar una Sentència pionera en reconèixer que la clàusula que contenia les despeses de formalització de la hipoteca era nul·la per abusiva, fa tot just dos dies ens ha sorprès gratament en modificar la jurisprudència establerta fins al moment i declarar que "el subjecte passiu en l'impost sobre actes jurídics documentats quan el document subjecte és una escriptura de préstec amb garantia hipotecària és el creditor hipotecari, no és prestatari". Amb ... Read more

ADOPCIÓ

L'adopció d'un animal abandonat és un gest meravellós que hauria de generalitzar-se. Encara que l'ideal seria que no hagués de produir-se perquè això implicaria que no hi ha abandonament. En l'adopció hi ha sempre almenys tres parts implicades: el que abandona (al que no li dedicarem ni un segon), l'entitat que recull l'animal i promou l'adopció, i la família que l'adopta. L'adopció ha de ser un acte responsable, per a tota la vida, i realitzat amb la conscienciació que aquest animal que estem ... Read more

DIVORCI I PENSIÓ DE VIDUÏTAT

Són moltes les persones que, davant d'una crisi matrimonial, relacionen les següents paraules: divorci i pensió de viduïtat. A priori, les persones separades legalment o divorciades poden ser beneficiàries d'una pensió de viduïtat, però la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) exigeix, a més de no haver contret nou matrimoni, ser creditors de la pensió compensatòria de l'art. 97 del Codi Civil [equivalent a la pensió compensatòria de l'article 233-14 del Codi Civil de Catalunya] i que aquesta pensió s'extingeixi per ... Read more

ABANDONAMENT

"Tot i estar penat per llei, tot i ser condemnat per gran part de la societat, tot i ser una mica inhumà, succeeix ... diàriament. I NO PASSA RES. L'abandonament no és estacional, succeeix diàriament, hi ha èpoques en què es multipliquen els casos, i en canvi no les penes, no els càstigs, no les condemnes. Aproximadament uns 150.000 gossos són abandonats al nostre país cada any, xifra que segueix augmentant ... diàriament. I NO PASSA RES." El Codi Penal, en la ... Read more

COL·LISIÓ DE DRETS I LLIBERTATS

Dret a l'honor, llibertat d'expressió, amenaces, coaccions, calúmnies, injúries... són termes dels que tots coneixem més o menys el seu significat. Però, què passa quan es produeix una col·lisió de drets i llibertats? Aquests últims dies han saltat a les notícies diferents informacions sobre el suposat atac de gossos a humans, catalogant a aquests gossos com a perillosos sense més consideracions que l'opinió de qui ha donat la notícia i sense entrar a conèixer les circumstàncies personals d'aquests animals. S'ha parlat també aquests ... Read more

DESPESES DE FORMALITZACIÓ DE LA HIPOTECA

En els últims dies els consumidors estem rebent molt bones notícies per part dels Tribunals en relació als nostres préstecs hipotecaris i les clares desavantatges que vam patir a signar-los. L'última d'elles fa referència a la possibilitat de recuperar les despeses de formalització de la hipoteca. Si bé ja fa més d'un any que el Tribunal Suprem (TS) va dictar la Sentència 705/2015, de 23 de desembre, ha estat arran de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ... Read more

BULLYING

La paraula bullying com a tal no està recollida (de moment) en el diccionari de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) tot i que cada vegada més està en boca de molts (massa pel meu gust). El bullying és tot aquell assetjament físic, verbal o psicològic que es produeix de forma reiterada i al llarg del temps entre companys de pupitre, dins i / o fora de les aules. Aquest últim és denominat ciberbullying o ciberassetjament. És important tenir tots els nostres sentits alerta ... Read more

LA RETROACTIVITAT DE LES CLÀUSULES SÒL

El passat 21 de desembre de 2016 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar la Sentència més esperada per a milions de persones al nostre país, i que conclou la retroactivitat de la clàusula sòl. La Sentència analitza el marc jurídic que envolta la retroactivitat de la clàusula sòl (incloent la tan coneguda Sentència del Tribunal Suprem de 09/05/2013) i les qüestions prejudicials plantejades per diversos Tribunals espanyols per concloure que els efectes de la nul·litat de les ... Read more

PROTECCIÓ REFORÇADA DE LA INTIMITAT DE LES VÍCTIMES

L'article 63 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere, estableix una protecció reforçada de la intimitat de les víctimes de violència de gènere, "en especial les dades personals, les dels seus descendents i les de qualsevol altra persona que estigui sota la seva guarda o custòdia", facultant els jutges per "acordar, d'ofici o a instància de part, que les vistes es desenvolupin a porta tancada i que les actuacions ... Read more
Pàgina següent »